OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úniková hra RELIQIE (dále jen „Hra“) je provozována Šťastná hvězdička z. s. se sídlem 5. května 326, 588 32 Brtnice, Česká republika, IČO: 09284605, Spisová značka: L 27056 vedená u KS v Brně (dále jen “Provozovatel“). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb při využití zábavného programu únikové místnosti. Internetový obchod je provozovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.reliqie.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky.

1.2 Hra je provozována na adrese: Zámek 1, 588 32 Brtnice

1.3 Provozovatel si tímto vyhrazují právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách www.reliqie.cz (dále též „web“).

2. OBCHODNÍ PRAVIDLA

2.1 Hru účastník rezervuje prostřednictvím objednávkového formuláře na webu. Rezervace spočívá ve vyplnění kontaktních údajů; následně je třeba vyplnit objednávkový formulář s vyplněním konkrétního dnu a času Hry. Před zadáním objednávky (odesláním rezervace) je třeba opravit chyby vzniklé při zadávání údajů. Na webu účastník najde přesnou cenu Hry, jednotlivé ceny se mohou lišit v závislosti na datu. Přesná částka je uvedena v rezervačním systému na stránkách https://reliqie.cz/. Platba v plné výši, před začátkem Hry, může být uhrazena na místě pouze v hotovosti, elektronickou objednávku je možné uhradit bankovním převodem a to zálohou ve výši 500,-Kč, která je nevratná při zrušení rezervace. V případě, že se účastníci rezervované hry nedostaví v daném termínu a neprovedou včas přeobjednání, provozovatel je oprávněn požadovat úhradu ceny rezervované Hry.

Po rezervaci Hry objednatel obdrží potvrzení na e-mailovou adresu, která byla zadána v objednávkovém formuláři. Objednatel nese odpovědnost za správnost údajů zadaných při rezervaci Hry. Potvrzením rezervace objednatel zaručuje, že všechny údaje, které byly poskytnuty, jsou přesné a správné. Objednatel rezervující hru je povinen seznámit celý tým s obchodními podmínkami, jelikož při rezervaci tuhle skutečnost potvrzuje za všechny členy týmu. Vstupem do hry každý hráč souhlasí s obchodními podmínkami a pravidly hry, bez ohledu na to, kdo hru rezervoval. Pro opravu údajů je možno kontaktovat provozovatele telefonicky nebo e-mailem.

2.2 U mnohačetných rezervací nebo teambuildingů je možnost domluvit se na zvýhodněné cenové nabídce. Pro bližší informace pište na unikovka@reliqie.cz.

2.3 Rezervací Hry souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito VOP jménem vašeho týmu. Hru mohou rezervovat pouze osoby starší 15 let.

2.4 Účast v únikové hře je provozovatelem doporučena i dětem od 13 let a to v doprovodu osoby starší 18 let. Maximální počet hráčů je uvedený na webu.

Účastník hry se hry účastní na vlastní odpovědnost a bezpečnost.

2.5 Všichni účastníci se musí dostavit na adresu Zámek 1, 588 32 Brtnice nejméně 15 minut před začátkem hry za účelem součinnosti s provozovatelem.

2.6 V případě, že účastník přijde pozdě, bude mu adekvátně zkrácen čas hry. V případě většího zdržení (20 minut a více) nebude do hry vůbec vpuštěn.

2.7 Provozovatel si kdykoliv vyhrazují právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného a to vlivem nenadálých okolností (výpadek elektřiny, požár, povodeň apod.).

2.8 Zadá-li účastník při rezervaci neexistující elektronickou adresu, chybné telefonní číslo i jméno, rezervace bude provozovatelem smazána.

3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

3.1 Podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované provozovatelem je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s provozovatelem na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat pravidla a pokyny obsluhy příslušné únikové hry, může být vyloučen z herních prostorů bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného.

3.2 Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Účastník hry osvědčuje, že jeho zdravotní stav mu umožňuje účastnit se Hry.

3.3 Pokud některý z účastníků trpí srdeční chorobou, klaustrofobií, epilepsii, vysokým tlakem, obdobnými zdravotními obtížemi nebo je v jiném stavu, měl by tuto skutečnost oznámit obsluze hry. Takovým účastníkům nedoporučujeme hru absolvovat. Každý účastník únikové hry vstupuje do herních prostor na vlastní zodpovědnost

3.4 Všechny únikové hry obsahují napínavé a do určité míry stresující prvky. Tyto prvky jsou součástí příběhu i hry. Nejsou životu nebezpečné, pouze dodávají na autentičnosti celého příběhu. V průběhu trvání únikové hry budou účastníci monitorováni zkušenou obsluhou, a to prostřednictvím stálého dozoru na místě v podobě postavy žalářníka s čímž účastník hry výslovně souhlasí a danou skutečnost bere na vědomí.

3.5 Před vpuštěním účastníků do hry jim bude obsluhou podána instruktáž, jak se během hry chovat. Všichni účastníci budou seznámeni s pravidly hry. Účastník, který nebude během hry dodržovat pravidla, bude ničit majetek nebo komponenty únikové hry, bude vykázán ze hry bez nároku na vrácení peněz.

3.6 Při podezření intoxikace nebo opilosti některého z účastníků není možné takového účastníka vpustit do herních prostor. Rozhodující slovo má v takovém případě obsluha únikové hry nebo provozovatel. Hry se nemohou zúčastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

3.7 Účastníci nemají dovoleno vstupovat do herních prostor se zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které mohou způsobit bodná, řezná či jiná poranění. V celém prostoru je zakázáno kouřit, tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety. Za zničení či poškození zařízení v případě nedodržení pravidel a pokynů operátorů odpovídá vždy účastník hry, stejně tak v případě úmyslného jednání.

3.8 Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v prostorách k tomu určených před vstupem do úvodní místnosti.

3.9 Během Hry je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Během Hry je zakázáno používat mobilní telefon.

3.10 V případě úrazu či jiných zdravotních komplikací účastník neprodleně informuje přítomný personál. Bude poskytnuta pomoc a následně zapsána do knihy úrazu..

4. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1 Pořizování fotografií, nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů je v celém objektu zakázáno. Při porušení tohoto zákazu bude účastník vyveden bez nároku na vrácení peněz. Dále bude nucen záznam před obsluhou vymazat. Porušení se trestá smluvní pokutou ve výši 5000,- Kč

4.2 Obsluha Vám ráda udělá upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorech k tomuto účelu vyhrazených. Účastník tak souhlasí s tím, že fotografie bude vložena na sociální síť. Pokud se účastníci nechtějí vyfotit, tuto skutečnost, provozovatel plně akceptují.

4.3 Účastníci jsou tímto laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu únikové hry, zvláště o zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

4.4 Účastníci nejsou oprávněni používat, kopírovat, upravovat, reprodukovat, překládat, zveřejňovat, předávat, distribuovat či prodávat informace, které jsou důvěrné, nebo jejich část, ani z těchto informací vytvářet odvozená díla.

5. DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

5.1 Dárkové poukazy (vouchery) mají platnost 6 měsíců. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.

5.2 Pokud se nedostavíte ve Vámi zvolený termín na hru a alespoň 24 hodin předem rezervaci nezrušíte/nezměníte, dárkový poukaz/voucher propadá bez náhrady. Propadlý dárkový poukaz se stává neplatným a zákazníkovi již nebude hra umožněna.

5.3 Dárkové poukazy (vouchery) vystavené a prodávané Provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně Únikové hry RELIQIE, oprávněn k absolvování jedné únikové hry spolu s jím zvolenými osobami.

5.4 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Provozovatelem či individuálně provozovnou RELIQIE.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách www.reliqie.cz mají pouze informativní a propagační charakter.

6.2 V případě nenadálých událostí, které nemůže provozovatel ovlivnit a které naruší průběh hry, nenese žádnou odpovědnost. Nenadálými událostmi se rozumí záplavy, přírodní pohroma, výpadek elektriky, krádež.. apod..

6.3 Webové stránky www.reliqie.cz mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Je na zvážení každého uživatele, jestli je bude používat.

6.4 Webové stránky www.reliqie.cz obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkach.

6.5 Provozovatel není odpovědný za výpadek webových stránek www.reliqie.cz

6.6 Dojde-li k výpadku, díky němuž nebude moci účastník absolvovat hru, náleží mu vrácení plné částky hry, popřípadě je možné domluvit se na jiném termínu a hru znovu absolvovat.

6.6 Dojde-li k výpadku, díky němuž nebude moci účastník absolvovat hru, náleží mu vrácení plné částky hry, popřípadě je možné domluvit se na jiném termínu a hru znovu absolvovat.

7. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikové hry provozované provozovatelem jsou pečlivě zabezpečeny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané provozovatelem mohou být použity pouze pro potřeby provozovatele a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, provozovatel používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

7.2 Zpracování osobních údajů se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.3 Účastníci potvrzují, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2021